Thursday, August 27, 2015

Poland's Linguistic Heritage / Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej

A team at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland is running the project documenting Poland's linguistic heritage (Documentation Database for Endangered Languages). It offers a website of the documentation database of endangered language varieties spoken on the territory of Poland and developed in - synchronic or diachronic - language contact(s) with Polish (excluding the dialects of the Polish language itself). The focus of this inventory is on a wide range of non-Polish languages and their non-standard varieties illustrating the richness and diversity of Poland's language landscape and the variety of its language contacts.

At present, the following languages are included:
- Latgalian
- Polish Yiddish
- Wilamowicean / Wymysorys
- Hałcnovian as the remnant of the Bielitz-Bialaer Sprachinsel.

The choice, range and content of the project's web portal are dynamic and, as such, will likely be enriched and expanded over time.

The website can be accessed here.


Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowany jest projekt dokumentacji zagrożonych języków (Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej).
Baza dokumentacji zagrożonych języków zawiera informacje i materiały dotyczące zagrożonych odmian językowych stanowiących językowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, (z wyjątkiem gwar i dialektów samej polszczyzny), świadczących o bogactwie językowym Polski i różnorodności jej językowych kontaktów.

Do pierwszych analiz bardziej szczegółowych i do uruchomienia bazy danych dokumentacyjnych zostały wybrane następujące języki:
- język łatgalski
- polski jidysz
- wilamowski z Wilamowic
- hałcnowski jako ginącą pozostałość bielsko-bialskiej enklawy językowej.

Repertuar, wymiar i zawartość portalu mają charakter dynamiczny i z pewnością w przyszłości będzie ulegał on uzupełnianiu i rozszerzaniu.

Link do portalu

No comments: